Algemene voorwaarden

1° Juridische informatie De natuurlijke persoon Sara Vandenbergh met maatschappelijke adres te Kerkstraat 62/2, 9820 Merelbeke en met als BTW nummer BE0788.556.055, hierna genoemd: PETFRIEND.

2° Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die beroep doet op de dienstverlening (coaching en/of oppasdienst) van PETFRIEND.

Dienstverlening: de door PETFRIEND aangeboden en/of in opdracht van de Opdrachtgever uitgevoerde diensten zoals nader met inbegrip van, maar niet beperkt tot coaching, dieren- en huisoppas en/of andere ondersteunende activiteiten en dienstverleningen in dit verband.

 • Coaching: elke manier van omgang, werk, inspanning, concept, idee, verbetering, wijziging, oplossing, uitvinding, methode, werkwijze, opzoeking, ontwikkeling, proces, studie, realisatie, knowhow, video's, (met of zonder geluid), foto's, enige andere content of informatie dan wel eender welke intellectuele prestatie of resultaat van elke intellectuele of scheppende activiteit, van welke aard dan ook, in welke uitdrukkingsvorm of op welke drager dan ook.
 • Oppas aan huis: tijdelijke overname van de zorg van het huisdier terwijl PETFRIEND verblijft in de woonst van de opdrachtgever, met focus op een prikkelarme oppasperiode.

(Noodzakelijke) bijkomende diensten: werken die zich opdringen maar niet bekend of niet voorzien waren bij de start van de werken maar wel noodzakelijk geacht worden om het resultaat, vermeld op de offerte, te kunnen behalen, worden noodzakelijke bijwerken genoemd zie artikel 10.

3° Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van PETFRIEND zijn van toepassing op alle overeenkomsten en die worden afgesloten. De voorwaarden van partijen zijn toepasselijk in zoverre deze tegenstelbaar zijn gemaakt eveneens als de knock-out rule. Als de Opdrachtgever een vennootschap is, is de ondertekenaar statutair gemachtigd om op te treden, zo niet is het een persoonlijke, ondeelbare en hoofdelijke verbintenis in eigen naam. Als de dienstverlening onverdeelde eigendomsrechten doet ontstaan, dan zijn diegenen die optreden uit hoofde van de bestelling solidair, hoofdelijk en ondeelbaar tegenover mijn/haar gehouden voor hun verbintenissen.

4° Totstandkoming van de overeenkomst algemeen De overeenkomsten worden afgesloten uitsluitend via de aanvaarding per mail "voor akkoord" of de betaling van een voorschot impliceert de afsluiting van de dienstenovereenkomst en tevens verklaart de opdrachtgever dat hij de inhoud van de bijgevoegde algemene voorwaarden heeft gelezen en begrepen.

5° Dienstverlening Adviezen en informatie met betrekking tot de dienstverlening van PETFRIEND worden naar best vermogen gegeven. PETFRIEND zal daarvoor alle noodzakelijke inspanningen leveren om de diensten aan de Opdrachtgever conform de Overeenkomst te verlenen, zonder dat dit op enigerlei wijze als een resultaatsverbintenis in hoofde van PETFRIEND kan worden beschouwd. PETFRIEND gebruikt bij alle dienstverlening de afgesproken werkwijze maar mag daarvan afwijken indien de situatie zich daartoe dwingt.

6° Werkwijze oppasdienst In geval van oppasdienst is de werkwijze als volgt:

6.1 Kennismaking Bij een eerste oppasdienst moet er steeds eerst een kennismaking aangevraagd worden en dit gebeurlijk via de website. Deze betalende kennismaking dient om na te gaan welke uit te voeren diensten er voor de hond mogelijk zijn en een bevestigend geval deze diensten dan te bepalen en te omschrijven. Een kennismakingsgesprek brengt onder meer enkele punten in kaart over het gedrag en de houding van de kwestieuze hond met oog op de veiligheid voor alle partijen.

Bij eventuele sociale angst van de hond zullen wij steeds een gepaste omgeving voorzien al dan niet met meerdere betalende kennismakingsgesprekken. De gesprekken zullen uitwijzen of er al dan niet extra voorzorg of maatregelen moet getroffen aangaande een veilige begeleiding of speciale omkadering voor het opstarten van de dienstverlening. Kennismaking is steeds in de woning van de opdrachtgever, in aanwezigheid van de hond. Keuze tussen twee mogelijkheden: zie 8.2 Prijzen oppas

6.2. Opdrachtperiode bespreken + vastleggen op offerte voor akkoord

6.3. Na akkoord offerte wordt de factuur opgemaakt, verzonden en is door te opdrachtgever te betalen binnen de opgegeven termijn. Er zal een voorschot van 50% gevraagd worden adhv een voorschotfactuur wanneer er opdrachten in de verre toekomst ingepland worden.

6.4. Opdracht uitvoeren

6.5. Als de opdrachtgever een half uur wenst na te praten bij terugkomst in de woning op het afgesproken eind uur, vermeld op de factuur, is dit inbegrepen op de prijs vermeld op de factuur.

7° Werkwijze coaching

7.1. De opdrachtgever kan een kosteloos intakegesprek uitsluitend aanvragen via de website: www.petfriend.be.

7.2. De opdrachtgever heeft de keuze om een offerte aan te vragen voor een adviesgesprek van één uur, een gedragsconsult van twee uur ofwel een traject van zeven uur (een gedragsconsult van 2 u + 5 opvolggesprekken van elk één uur). In samenspraak met de opdrachtgever wordt bepaald of een online contact volstaat of niet. Doorgaans gebeurt dit fysiek: ter plaatse bij de opdrachtgever of op afgesproken locatie. Na afronding van het kennismakingsgesprek wordt de prijsopgave/opdracht uitsluitend per mail meegedeeld. De opdrachtgever kan na het volgen van bovenstaand traject vermeld in artikel 7 aansluitend een opvolgingstraject boeken die bestaat uit 4 sessies verdeeld over één jaar (sessies per één uur). Het instappen in een vervolgtraject gebeurt binnen de maand na het laatste opvolggesprek van het lopende traject.

8° Prijzen coaching & oppas Er wordt steeds een offerte en factuur opgemaakt. Alle prijzen zijn inclusief btw. Exclusief €0,5/km (inclusief btw) verplaatsingsvergoeding wordt vanuit de woonplaats van PETFRIEND, per klant en per opdracht adhv Google Maps berekend. De ring van Antwerpen en Brussel wordt vermeden bij de berekening. Woon je in een regio waar parkeergeld wordt gevraagd, dan bekijken we de lokale tarieven. Voor de tarieven verwijst PETFRIEND de klant naar de website, die geregeld kan geüpdatet worden naar de meest recente prijzen.

8.1 Prijzen coaching

  • gedragsconsult bij je thuis: 260€

  • Halfjaar traject 'expert van je eigen hond' ± 6 maand. Gedragsconsult 2u + 5 opvolggesprekken ±1,5u, telkens bij je thuis: 900€
  • WhatsApp-begeleiding gedurende traject 'expert van je eigen hond: +€150

  • Verdiepingstraject 6 maand (na afronding van het halfjaartraject): 600€
   + gratis WhatsApp-begeleiding gedurende traject.
   4 sessies, telkens 2u bij je thuis of op locatie in de buurt, die je zélf kan aanvragen. Het traject gaat van start na goedkeuring van de offerte en is 6 maand geldig. Opgelet, niet aangevraagde sessies worden niet terugbetaald.
  • VIP-traject 1 jaar. Persoonlijke begeleiding bij je thuis (±20u), WhatsApp-ondersteuning + telefonische opvolggesprekken: €2000.
  • langer consult? €40 extra per half uur. PETFRIEND rekent dan ter plaatse af.

  • uitgebreid verslag per consult: +60€/verslag

  • Alle sessies worden ingepland op maandag tot vrijdag tussen 10 en 16u. Uitzonderingen zijn bespreekbaar. Zaterdagvoormiddag tussen 10u en 12u. Avondsessie ten laatste om 17u30 starten. Toeslag bedraagt +€50/consult. PayConiq of cash ter plaatste.


8.2 Prijzen oppas

Werkradius tot 30km vanuit Merelbeke, Oost-Vlaanderen. Te bespreken bij verdere afstand.

 • 0 tot 5 km min. 2 uur
 • 5 tot 15 km min. 4 uur
 • 15 tot 30 km min. 8 uur

KENNISMAKING*

 • kennismaking 1u: 45€/u (werkradius tot 30 km vanuit Merelbeke, Oost-Vlaanderen)

 • 3-in-1 kennismaking: 150€/4u. (werkradius tot 50 km vanuit Merelbeke, Oost-Vlaanderen)
  Afspraak bij je thuis. Start ±10u. Rustig kennismaken, hondentaal-coaching: samen leren we de signalen van je hond te herkennen, waardoor je vanaf dan meer mogelijkheden in handen hebt hebt om hem te steunen, proef-oppasmoment

* Exclusief verplaatsingsvergoeding. €0,5/km wordt vanuit mijn woonplaats, per klant en per bezoek adhv Google Maps berekend. De ring van Antwerpen en Brussel wordt vermeden bij de berekening. Weekendtoeslag: €40/bezoek. Er wordt een offerte en factuur opgemaakt.

TARIEF DAGOPPAS

 • 2 tot 3 uur: 40€/u
 • halve dag - 4 uur: 35€/u
 • volledige dag - 8 uur: 25€/u

TARIEF AVONDOPPAS

 • prijzen dagoppas +25€ incl btw, voor op opdrachten die plaats vinden na 17u.

TARIEF STAY-OVER

 • overnachting (bv. 20u-8u): €12,5/u
 • stayover (8u-8u): €10/u
 • full stayover
  • 20% korting vanaf 3 dagen en 2 nachten
  • 25% korting vanaf 5 dagen en 4 nachten

Inhoud korting: lange duur boeking + voedingskorting (-5%)

9° Veiligheid dienstverlening De Opdrachtgever staat in voor de veiligheid tijdens de coaching en na elke coaching zullen de highlights en/of afspraken voor de volgende coaching schriftelijk worden meegedeeld aangaande veiligheid, voorzorgsmaatregelen of de bijkomende diensten met de daarvoor voorziene tarieven.

10° Bijkomende diensten en bijwerken

Meerwerken: dit zijn ofwel bijkomende door de Opdrachtgever gevraagde diensten (-die niet vermeld zijn in de prijsopgave of de dienstverlening-) ofwel door PETFRIEND voorgestelde werken worden voorafgaandelijk voor akkoord aan de Opdrachtgever medegedeeld.

Bijkomende diensten: Deze worden voor de goede orde rechtsgeldig ter kennis gebracht van de Opdrachtgever ofwel per mail, Whatsapp, sms of in een addendum of via een bijkomende offerte die aan de bestaande overeenkomst wordt toegevoegd en in dit geval schriftelijk bevestigd aan de Opdrachtgever. Hiervoor is geen bijkomend akkoord vereist. De bijkomende offerte is voldoende.

11° Betalingsmodaliteiten De betaling geschiedt gebeurlijk in één keer tenzij anders overeengekomen op de offerte. De factuur dient volledig betaald te zijn voorafgaandelijk aan de aanvang van de opdracht. Maximaal toegestane betaling bedraagt 2 schijven maximaal 2 maanden na akkoord opdracht coaching.

Betaalmogelijkheden: contant, overschrijving, factuur, Payconiq (ter plaatse).

12° Richtlijnen en aandachtspunten algemeen Deze overeenkomst is gesloten intuitu personae. Partijen mogen hun rechten en verbintenissen NIET overdragen aan derde behoudens schriftelijk of uitdrukkelijk akkoord van de andere partij. De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren diensten die niet tot het werk van PETFRIEND behoren, op zo'n manier en op tijd worden verricht, dat haar dienstverlening daarvan geen vertraging ondervindt. De Opdrachtgever dient zelf een familiale en/of burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten en blijft ten alle tijde aansprakelijk voor de daden van het huisdier.

De Opdrachtgever moet zoveel mogelijk relevante informatie voorzien over de lichamelijke en geestelijke toestand van het dier en bepaalde gewoontes zodat hierop kan geanticipeerd worden. De inhoud van het gesprek blijft persoonlijk dus open communicatie omtrent de veiligheid en welzijn van de hond primeert. Daardoor is alle informatie noodzakelijk en nodig om het traject met zorg te kunnen starten en te doorlopen.

PETFRIEND staat open voor communicatie met de dierenarts. Dit gaat over het gedrag en niet de medische toestand en achtergrond. PETFRIEND neemt de adviserende rol op om de opdrachtgever door te verwijzen naar de dierenarts en staat open voor communicatie. Er kan een observatieverslag door PETFRIEND opgemaakt worden voor de daarvoor vaste tarief van 60,00 euro incl. btw en dit in overleg met de Opdrachtgever en dierenarts.

13° Richtlijnen en aandachtspunten oppas opdrachtgever

Om een oppasperiode optimaal te laten verlopen zijn volgende punten belangrijk en dienen die in acht te worden genomen:

 • De opdrachtgever is kort voor aanvang en tijdens PETFRIEND-diensten steeds telefonisch bereikbaar.
 • De dierenarts wordt via de opdrachtgever op de hoogte gebracht van de oppasperiode en de opdrachtgever geeft de dierenarts de gegevens van PetFriend door vóór aanvang van de oppasperiode.
 • De opdrachtgever voorziet een noodpersoon en geeft steeds een noodnummer op.
 • De opdrachtgever voorziet een noodoplossing om het huisdier op te vangen wanneer de eigenaar in de onmogelijkheid verkeert (tijdig) terug te keren en dit kort voor de aanvang en/of tijdens het uitvoeren van de dienstverlening.
 • Er dient een nota klaargelegd te worden met volgende informatie: De routine van de huisdieren (eten, slaapritueel, ochtendritueel,...), De wifi-code, het noodnummer in de buurt voor wanneer PETFRIEND weg moet (familiale omstandigheden), contactgegevens van de dierenarts, de elektricien, de loodgieter, de ophaaldag voor het huisvuil (de vuilbakken/zakken moeten klaarstaan: dicht, niet te zwaar en voorzien van de juiste stickers), brievenbus legen, planten water geven en in het algemeen, alle relevante informatie i.v.m. het huis en de veiligheid.
 • De opdrachtgever zorgt voor (basis) eten voor de oppas tijdens de oppasperiode: hiervoor wordt er in onderling overleg besproken wat er in huis gehaald mag worden.
 • De opdrachtgever geeft aan of de brievenbus geleegd moet worden en of de planten water moet gegeven worden.
 • De opdrachtgever voorziet ook toegang tot de ruimtes en toebehoren van de badkamer (handdoeken), van de slaapkamer (bedlinnen en 2 kussens), van de keuken (kookmateriaal, handdoeken, kuisproduct, ...) Van het woongedeelte (TV, Netflix, ...) en van de buitenruimte.
 • Een Whatsapp-groep wordt aangemaakt voor alle leden van het gezin om updates tijdens de oppasperiode te verzekeren.
 • De opdrachtgever zorgt voor de jaarlijkse inentingen en de preventieve behandelingen tegen vlooien, teken en wormen.
 • De opdrachtgever zorgt voor materialen die diervriendelijk zijn voor het welzijn van het huisdier. De aanwezigheid van e-collar, slip- en prikketting of dergelijke dieronvriendelijke materialen zijn NIET gewenst tijdens de diensten van PETFRIEND.
 • De opdrachtgever accepteert dat de hond mogelijks vuil kan zijn (na buitenactiviteit) en voorziet hiervoor handdoeken.
 • De opdrachtgever machtigt PETFRIEND, na contact, om op zijn kosten medische basiszorg te verschaffen. Een belangrijke ingreep door de dierenarts wordt pas uitgevoerd na goedkeuring van de eigenaar. Kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 • De opdrachtgever zorgt dat de hond op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig is bij start van de opdracht.

14° Richtlijnen en aandachtspunten PETFRIEND in zijn hoedanigheid als opdrachtnemer: PETFRIEND …

 • bezorgt het huisdier een aangename tijd en zet volledig in op een prikkelarme oppasperiode.
 • gaat niet met de hond gaan wandelen, tenzij anders afgesproken.
 • wordt niet beschouwd als eigenaar van het huisdier tijdens het uitvoeren van de opdracht. laat de hond nooit loslopen op verplaatsing.
 • is niet aansprakelijk voor schade of letsel veroorzaakt aan/door de hond. De eigenaar blijft aansprakelijk voor de genoemde schade aan PETFRIEND en/of derden en kan zich niet op overmacht beroepen. Medische kosten worden door de eigenaar betaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de eigenaren van de betrokken honden gedeeld.
 • is niet aansprakelijk voor schade aan de woning/inboedel door het (vuile) huisdier.
 • bepaalt zelf wanneer een hond het toelaat om afgedroogd te worden, dit met oog op de veiligheid van beide partijen.
 • is niet aansprakelijk voor schade/inbraak aan de woning. brengt de eigenaar op de hoogte bij verlies van de sleutel.
 • heeft het recht om honden uit te sluiten voor petsitting wanneer door hoog risicogedrag de veiligheid niet kan gegarandeerd worden. Een begeleiding kan worden voorgesteld om het welzijn van hond en eigenaar te ondersteunen.
 • vervoert enkel huisdieren met de auto na goedkeuring van de eigenaar.

15° Gewijzigde omstandigheden In geval van een onvoorziene omstandigheid die de dienstverlening van de overeenkomst zwaarder maakt zullen de partijen opnieuw onderhandelen over de overeengekomen prijs of de uitvoeringsmodaliteiten met bijhorend de opmaak van een nieuwe offerte.

16° Aansprakelijkheid Externe factoren, die medebepalend zijn voor het resultaat, maar door de Opdrachtgever niet worden aangegeven, geven geen aanleiding -noch rechtstreeks of onrechtstreeks- tot aansprakelijkheid van PETFRIEND.

Afwijkend gedrag van de hond is nog altijd eigen aan het karakter van de hond en al dan niet afhankelijk, de al dan niet genoten opleiding en de opvoeding door het baasje. Voor de gevolgen van dit afwijkend gedrag kan PETFRIEND nooit aansprakelijk gesteld worden. Klachten over het gedrag van de hond zijn nog altijd eigen aan het dier zelf en niet op PETFRIEND als toevallige aanwezige of begeleider te verhalen. Voor klachten over het gedrag van de hond kan PETFRIEND niet aansprakelijk gehouden worden.

17° Klachten, gebreken of bepaling m.b.t. PETFRIENDs aansprakelijkheid Betwistingen over de dienstverlening moeten geschieden binnen een korte termijn na het leveren, het uitvoeren en/of de facturatie van de dienstverlening en dit bij aangetekend schrijven of per mail. Enige aansprakelijkheid van PETFRIEND voor gevolgschade wordt uitgesloten.

18° Annulatie algemeen Om planningsproblemen te voorkomen, vraagt PETFRIEND om afspraken te laten doorgaan en hiermee ook begrip te hebben voor de manier van samenwerken.

Het verleggen van een kennismakingsafspraak is enkel mogelijk door wederzijds begrip: een nieuwe datum en een nieuw uur wordt meteen vastgelegd en de betaling van de nieuwe afspraak wordt door de Opdrachtgever in orde gebracht vóór de nieuwe afspraak van start gaat of ter plaatse met Payconiq.

18.1 Annulatie coaching

Als de opdrachtgever laattijdig annuleert dan vervalt de afspraak en moet een nieuwe betalende afspraak ingepland worden binnen een korte termijn. Als de opdrachtgever dit niet doet behoud PETFRIEND het door hem betaalde bedrag. Terugbetaling van coaching en extra besproken kosten is enkel mogelijk bij overlijden van de puppy of hond vóór aanvang van de coaching of het coaching traject.

18.2 Annulatie oppasdienst

Wanneer een oppasopdracht niet doorgaat, dan zal de opdrachtgever PETFRIEND minstens twee weken voor de start van de opdracht verwittigen. PETFRIEND schrijft in dat geval een creditnota uit van 50% van de totaalfactuur. Annuleringen die binnen een kortere termijn gecommuniceerd worden, worden niet terugbetaald. Volledige terugbetaling van oppasopdrachten is enkel mogelijk wanneer het huisdier komt te overlijden vóór aanvang van de opdracht.

18.2.1 Vroegtijdige stopzetting oppasdienst

De opdracht is steeds voor wederzijds overeengekomen periode van bepaalde duur en vroegtijdig terugkomen van de opdrachtgever om welke reden dan ook resulteert niet in tegoed of terugbetaling. Als op verzoek van de opdrachtgever PETFRIEND vroegtijdig de dienstverlening dient stop te zetten kan commercieel een tegemoetkoming besproken worden met het oog op een nieuwe dienstverlening. De vroegtijdige stopzetting van een lopende oppasperiode kan uitsluitend telefonisch gebeuren op het nummer 0494 617 983. Voicemailberichten of email worden voor dergelijke informatie niet beschouwd als geschikt communicatiekanaal.

19° Facturatie en betalingsmodaliteiten Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen. Het bewijs van de verzending van de factuur wordt ten genoegen van recht bewezen door het uitgaande factuurboek en/of de opname in de btw-aangifte en alle andere middelen.

20° Varia Beeldmaterialen, op eender welke drager, zijn ook bedoeld voor commerciële doeleinden en studiemateriaal, zoals onder andere online cursussen. Indien dit niet toegelaten is dient dit aan PETFRIEND schriftelijk meegedeeld te worden. PETFRIEND zal de privé niet openbaar maken en haar enkel beperken tot het in beeld brengen van het dier dat toebehoort tot de dienstverlening.

21° GDPR PETFRIEND verwerkt de persoonsgegevens van zijn opdrachtgever en op basis van de contractuele relatie ten gevolge van een aanvaarde offerte en/of een bestelling. In geen geval worden deze gegevens gebruikt op basis van mijn gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Op vraag van de opdrachtgever kunnen deze gegevens opgevraagd, verbeterd en/of gewist worden. Gaat u als klant niet akkoord met de manier waarop PETFRIEND uw gegevens verwerkt, dan kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

22° Bevoegdheid

Bevoegdheid Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden als volgt voor de rechtbanken behandeld:

Ondernemer In geval van betwistingen met klanten die geen consument zijn, is uitsluitend de Ondernemingsrechtbank van het arrondissement van de bedrijfszetel bevoegd, of het vredegerecht van Merelbeke tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft en het Belgisch recht is steeds van toepassing.

Consument In geval de klant een consument is, zijn bij procedures die de consument ten opzichte van mij start uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van haar bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft.

Bij procedures die PETFRIEND opstart, is naar keuze van PETFRIEND de rechter bevoegd van de woonplaats van de verweerder, de rechter van de plaats waar de overeenkomst ondertekend werd, dan wel de rechter van de plaats van de levering.

© Sara Vandenbergh. 2024 www.petfriend.be