Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle PetFriend-diensten en worden door het geven van een opdracht door de klant als aanvaard beschouwd. De eigenaar dient zelf een familiale en/of burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten en blijft ten alle tijde aansprakelijk voor de daden van het huisdier.

De eigenaar van het huisdier …

 • zorgt voor de jaarlijkse inentingen en de preventieve behandelingen tegen vlooien, teken en wormen.
 • zorgt voor een degelijke halsband/tuig (geen slipketting).
 • accepteert dat de hond mogelijks vuil kan zijn (na buitenactiviteit) en voorziet hiervoor handdoeken.
 • machtigt PetFriend, na contact, om op zijn kosten medische basiszorg te verschaffen. Een belangrijke ingreep door de dierenarts wordt pas uitgevoerd na goedkeuring van de eigenaar. Kosten hiervan zijn voor zijn/haar rekening.
 • zorgt dat de hond op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig is bij start van de opdracht.
 • is tijdens PetFriend-diensten steeds telefonisch bereikbaar.
 • voorziet een noodpersoon en geeft steeds een noodnummer op.
 • voorziet een noodoplossing om het huisdier op te vangen wanneer de eigenaar in de onmogelijkheid verkeert (tijdig) terug te keren.
 • geeft zoveel mogelijk informatie over het huisdier aan PetFriend, de tijdelijke verzorger, met oog op het welzijn en een veilige omgang van beide partijen.
 • geeft zijn akkoord om beeldmateriaal van het huisdier voor off- en online PetFriend-communicatie te gebruiken. Een schriftelijke melding is vereist wanneer dit niet gewenst is: sara@petfriend.be.

PetFriend …

 • bezorgt het huisdier een aangename tijd.
 • wordt niet beschouwd als eigenaar van het huisdier tijdens het uitvoeren van de opdracht.
 • laat de hond nooit loslopen op verplaatsing.
 • is niet aansprakelijk voor schade of letsel veroorzaakt aan/door de hond. De eigenaar blijft aansprakelijk voor de genoemde schade aan PetFriend en/of derden en kan zich niet op overmacht beroepen. Medische kosten worden door de eigenaar betaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de eigenaren van de betrokken honden gedeeld.
 • is niet aansprakelijk voor schade aan de woning/inboedel door het (vuile) huisdier.
 • bepaalt zelf wanneer een hond het toelaat om afgedroogd te worden, dit met oog op de veiligheid van beide partijen.
 • is niet aansprakelijk voor schade/inbraak aan de woning.
 • brengt de eigenaar op de hoogte bij verlies van de sleutel.
 • heeft het recht om honden uit te sluiten voor petsitting wanneer door hoog risicogedrag de veiligheid niet kan gegarandeerd worden. Een begeleiding kan worden voorgesteld om het welzijn van hond en eigenaar te ondersteunen.
 • heeft het recht om tijdens extreem slechte weersomstandigheden of ziekte de afspraak te annuleren.
 • vervoert enkel huisdieren met de auto na goedkeuring van de eigenaar.
 • is niet aansprakelijk voor schade die zou kunnen ontstaan tijdens transport.
 • neemt contact op met de eigenaar wanneer de hond is weggelopen en zal 1 uur in de buurt zoeken van de plaats waar de hond het laatst gezien is. Daarna wordt contact opgenomen met de politie.
 • heeft het recht aanpassingen te doen aan de huidige tarieven.
 • beschikt over een polis BA ondernemingen.

Financieel

 • Er wordt verplaatsingsvergoeding in rekening gebracht. Deze verplaatsingsvergoeding (0,5€/km incl btw) wordt berekend op de afstand tussen het adres van de zaak en het adres van de opdracht en wordt per klant en per opdracht in rekening gebracht.

 • Een PetFriend-overeenkomst komt definitief tot stand wanneer je een offerte aanvaardt, of wanneer anders afgesproken, vermeld op de factuur. Je akkoord op de offerte stuur je naar sara@petfriend.be of door te reageren op de mail die je ontvangen hebt waar de offerte bijgevoegd was.
 • Wanneer een offerte is goedgekeurd ontvang je een factuur die binnen de aangegeven termijn dient betaald te worden.
 • Wanneer er telefonisch, via e-mail, Whatsapp of Messenger een andere afspraak is gemaakt, krijg je een aangepaste offerte, factuur en/of creditnota.
 • Er kan een voorschot van 30% van het totaalbedrag gevraagd worden bij opdrachten die in de toekomst liggen.
 • Betaalmogelijkheden: contant, overschrijving, factuur, Payconiq en SumUp (ter plaatse)
 • Bij gehele of gedeeltelijke wanbetaling op de vervaldag zal het openstaande bedrag automatisch en zonder de noodzaak van voorafgaande ingebrekestelling, worden verhoogd met een intrest bedoeld in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties en een schadevergoeding van 10%.
 • In geval van betwisting zijn alleen de daartoe bevoegde rechtbanken van het rechtsgebied bevoegd.
 • Extreme klachten (dwz: de klacht is besproken met PetFriend, maar er is geen wederzijds akkoord) moeten door de klant per aangetekend schrijven gebeuren binnen de 8 dagen na factuurdatum.
 • Indien de klant zijn betalingsverplichting niet tijdig nakomt, is PetFriend gerechtigd om verdere diensten stop te zetten en de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen.

Annuleren en terugbetaling oppas en coaching

Algemeen: steeds verwittigen via e-mail: sara@petfriend.be of telefonisch op het nummer 0494 617 983

Oppas

 • Indien een oppasopdracht niet doorgaat, gelieve PetFriend minstens twee weken voor de start van de opdracht te verwittigen. PetFriend schrijft een creditnota uit van 30% van de totaalfactuur. Annuleringen die korter gecommuniceerd worden, worden niet terugbetaald.
 • Volledige terugbetaling van oppasopdrachten is enkel mogelijk wanneer het huisdier sterft vóór aanvang van de opdracht.

Coaching

 • Indien een coaching-afspraak niet kan doorgaan, kan de afspraak kosteloos verlegd worden als PetFriend meer dan 2 dagen vóór de afspraak wordt verwittigd. Respecteer onze manier van samenwerken door afspraken te laten doorgaan, om planningsproblemen te voorkomen.
 • Bij laattijdig annuleren (< 2 dagen) vervalt de afspraak en kan een nieuwe betalende afspraak ingepland worden.

 • Terugbetaling van gedragsconsult, traject en extra besproken kosten is enkel mogelijk wanneer de puppy of hond sterft vóór aanvang van de coaching of het coachingstraject.

Algemeen

 • Het welzijn van jouw hond staat steeds centraal.
 • Onze gesprekken zijn gebaseerd op wederzijds vertrouwen.

sara@petfriend.be • 0494617983 • BE0788.556.055

© Door Sara Vandenbergh. 2022